Trong danh sách phát gồm có 13 video:

Inner Space trên HTV7 // Inner Space trên HTV9 // Inner Space trên VTC10 // Inner Space trên FBNC // Inner Space trên VTV3