Trong danh sách phát gồm có 18 video sau:

Hạnh Phúc Đích Thực // Đoàn kết // Làm Bạn với Con // Lựa chọn và Trách nhiệm // So Sánh // Thiếu Trung Thực // Trung Thực // Cho Đi // Học Cách Suy Nghĩ // Mối Quan Hệ // Bà Sonja với chủ đề Môi trường // Suy Nghĩ và Hạnh Phúc // Bình An và Cách Phản Ứng // Suy Nghĩ Hiệu Quả // Tha Thứ // Lo Lắng và Quan Tâm // Sức Mạnh Của Suy Nghĩ // Yêu Thương và Sợ Hãi